Skip to main content

Hit enter to search or ESC to close

Cad é an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe?

Comhlacht poiblí is ea an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe, ar a dtugtar an RTB, a cuireadh ar bun chun earnáil tithíochta ar cíos a fheidhmíonn go maith a fhorbairt agus a thacú. Síneann sainchúram an RTB chuig na hearnálacha: tithíocht phríobháideach ar cíos, Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta (AHB) agus Cóiríocht Sonrach do Mhic Léinn (SSA). Is é ról an RTB chun an earnáil cíosa a rialáil, faisnéis agus taighde a sholáthar chun beartas a chur in iúl, clár náisiúnta tionóntachtaí a choimeád, díospóidí a réiteach idir tionóntachtaí agus tiarnaí talún, imscrúdú a thionscnamh in Iompar Míchuí ag tiarna talún, agus faisnéis a sholáthar don phobal chun a chinntiú go n-éiríonn tionóntachtaí go breá gan aon saincheisteanna ag teacht chun cinn.

Sainchúram an RTB

Faisnéis, Taighde agus Oideachas

Soláthraíonn an RTB faisnéis ardchaighdeáin agus cúnamh do thiarnaí talún, do thionóntaí agus don phobal maidir lena gcearta agus a bhfreagrachtaí, i dtéarmaí bheith ina gcónaí san earnáil cíosa agus cóiríocht a sholáthar san earnáil araon. Soláthraíonn an RTB sonraí cruinne agus údarásacha ar fáil chomh maith maidir leis an earnáil cíosa, amhail an t-Innéacs Cíosa Ráithiúil, lenar féidir monatóireacht a dhéanamh ar na treochtaí san earnáil cíosa, agus lenar féidir le daoine aonair chomh maith comparáid a dhéanamh idir cíosanna agus iad a sheiceáil in áiteanna áirithe.

Clárúcháin

Ní mór do gach tiarna talún cónaithe, Comhlacht Tithíochta Ceadaithe (ar soláthraithe tithíochta neamhbhrabúis iad, dá dtagraítear dóibh go minic mar Chumainn Tithíochta), Cíos Costais, agus tiarnaí talún ar Chóiríocht Dírithe ar Mhic Léinn, a dtionóntachtaí a chlárú leis an RTB. Is féidir leat cuardach a dhéanamh le fáil amach má tá tionóntacht cláraithe ar láithreán gréasáin an RTB. Cuireann clárú tionóntachtaí ar chumas an RTB sonraí tábhachtacha a bhailiú ar an earnáil. Is príomhghné é freisin den rialáil agus den tacaíocht i leith na hearnála agus de chinntiú go mbíonn tiarnaí talún agus tionóntachtaí feasach ar a gcearta agus ar a bhfreagrachtaí.

Réiteach Díospóidí

Ó 2004 i leith, cuireadh an RTB in ionad na gcúirteanna maidir le déileáil le formhór na ndíospóidí idir tiarnaí talún agus tionóntaí tríd an tSeirbhís Réitigh Díospóidí. Tairgeann an tseirbhís sin rogha cineálacha réitigh do pháirtithe – Eadráin nó Breithniú ar Theileafón - agus an rogha achomharc a dhéanamh trí Bhinse Tionóntachta.

Is féidir go leor díospóidí a réiteach go luath trí idirphlé oscailte idir tionóntaí, tiarnaí talún agus tríú páirtithe. Is cuspóir bunúsach de chuid an RTB é a bheith ag tacú le hearnáil cíosa a fheidhmíonn go maith, trí chur chuige níos iomlánaíche a chur chun cinn maidir le réiteach agus cosc díospóidí. Déanann an RTB cosc díospóidí a chur chun cinn mar chéad chéim, agus spreagann sé tionóntaí agus tiarnaí talún go gníomhach línte cumarsáide a choimeád ar oscailt chun iarracht a dhéanamh an fhadhb a réiteach gan an gá a bheith leis éisteacht díospóide fhoirmiúil a chur ar siúl.

Is próiseas saor in aisce, deonach agus rúnda é Idirghabháil Teileafóin. Ceadaíonn sé do bheirt nó níos mó daoine a bhíonn ag díospóid a gcoimhlint a réiteach ar bhealach atá ag brath ar a chéile, le cabhair idirghabhálaí neamhspleách agus oilte. Is seirbhís neamhchonspóideach saor in aisce í a dhéantar ar an bhfón. Chomh maith leis sin, tá comhaontuithe a bhaintear amach trí úsáid a bhaint as Idirghabháil Gutháin ina gceangal dlí agus is dóchúla go gcomhlíonfar iad i ngeall gur bhain na páirtithe a gcomhaontú frithpháirteach féin amach. Is é Idirghabháil Gutháin an modh is éifeachtúla chun díospóid a réiteach a chuireann an RTB ar fáil.

Is doiciméad ceangailteach ó thaobh dlí é Ordú Cinnidh a shonraíonn cinneadh críochnaitheach an cháis nó toradh cáis réiteach díospóide. Is féidir Ordú Cinnidh a eisiúint tar éis Idirghabhála Teileafóin. Leagtar amach ann na téarmaí atá le comhlíonadh, cibé acu san áireamh an bhfuil nó nach bhfuil aon íocaíocht le déanamh agus an fad ama a tugadh chun an cinneadh a chomhlíonadh.

Imscrúduithe agus Smachtbhannaí

In Iúil 2019, tugadh cumhachtaí nua don RTB chun imscrúdú a dhéanamh ar thiarnaí talún agus chun smachtbhannaí a ghearradh orthu a ndéanann sáruithe áirithe ar dhlí an chíosa, amhail an cíos a shocrú go neamhdhleathach sa RPZ os cionn 4% nó deireadh a chur le tionóntacht gan chúis a lua nár ghníomhaigh an tiarna talún dá réir sin, i measc nithe eile. Is féidir imscrúduithe a thosú ar bhonn faisnéise a fhaightear ó bhall an phobail nó go réamhghníomhach ar chonlán an RTB ar bhonn faisnéise a bhíonn ar fáil faoin Acht um Thionóntachtaí Cónaithe. San áireamh le smachtbhannaí tá rabhadh i scríbhinn nó fíneáil de suas le €15,000 agus/nó costais de suas le €15,000.

Tuarascálacha Bliantúla

Cliceáil anseo chun ár dTuarascálacha Bliantúla a léamh.

Foirmeacha agus Treoracha

Scrollaigh síos le do thoil a fheiceáil foirmeacha agus treoracha.